Mô hình nuôi lợn (4 )
Cập nhật: 04/12/2014
Lồng nái đẻ
Lợn đực giống PiDu
Chuồng lợn con cai sữa
Chuồng lợn con cai sữa