1. Nguồn gốc: Giống lạc L14 nhập nội từ Trung Quốc, được trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm Đậu đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật NN Việt nam chọn lọc.Được công nhận là giống TBKT theo Quyết định số 5310/QĐ/BNN-KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2002.
Để đảm bảo về tỷ lệ nẩy mầm trước khi gieo. Đặc biệt đối với giống lúa cách vụ rất dễ bị hư, hỏng trong quá trình ngâm ủ. Do vậy cần nghiêm túc thực hiện quá trình ngâm ủ giống như sau: