GIỐNG LÚA THUẦN NGẮN NGÀY, CHẤT LƯỢNG HN6

  • Thời gian sinh trưởng (gieo sạ)

      Vùng Bắc Trung Bộ:

Vụ Đông Xuân:                  110±5 ngày

Vụ Hè Thu :                         90±5 ngày

       Vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên:

Vụ Đông Xuân:                    105±5 ngày

Vụ Hè Thu                             90±5 ngày

  • Đặc điểm : Chiều cao cây từ 95-100cm, dạng khóm gọn, đẻ nhánh khỏe, lá đứng, trổ bông tập trung, hạt dài, chất lượng cơm dẻo, rất ngon, vị đậm. Có khả năng thích ứng rộng, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh tốt,  kháng đạo ôn. Năng suất trung bình đạt 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt trên 80 tạ/ha.
hugico