Kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng Trồng trọt chăn nuôi, Kế hoạch tài chính, Văn phòng, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật; đại diện các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế.

Sau khi đánh giá thực tế tại đồng ruộng và nghe báo cáo của Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi về kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa mới có triển vọng; báo cáo của Trung tâm Khuyến nông lâm ngư về kết quả khảo nghiệm sản xuất trong vụ Đông Xuân 2014 – 2015; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá khảo nghiệm của các vụ trước, đồng chí Hồ Vang – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận:

1. Tiếp tục bố trí khảo nghiệm cơ bản 8 giống lúa trong vụ Hè Thu 2015 gồm: nhóm năng suất (2 giống) TBR117, ML48; nhóm chất lượng (6 giống) KH1, RG12, Nam ưu 1236, LDA1, RG1, RG6 và thu thập thêm một số giống mới có triển vọng để đưa vào khảo nghiệm cùng với tập đoàn nói trên. Đối với 2 giống SHPT1, BN26 tiếp tục bố trí trong khảo nghiệm cơ bản vụ Đông Xuân 2015 – 2016. Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Trồng trọt chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Khuyến nông lâm ngư chọn địa điểm để tổ chức khảo nghiệm sản xuất trong vụ Hè Thu 2015 khoảng 100 ha, gồm các giống lúa: TBR117, ML48, RG3.3, trong đó ưu tiên bố trí diện tích lớn đối với giống lúa RG3.3, các giống lúa nói trên bố trí sản xuất trên nhiều chân đất khác nhau để có cơ sở đánh giá.
Địa điểm bố trí khảo nghiệm sản xuất sau khi chọn, báo cáo lãnh đạo Sở thông qua trước khi triển khai; giao trách nhiệm cho Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tổ chức thực hiện các khảo nghiệm sản xuất.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế các thị xã căn cứ vào nguồn lực của địa phương để có kế hoạch bố trí khảo nghiệm sản xuất thêm các giống TBR117, ML48, RG3.3 trên địa bàn các huyện, thị xã.

4. Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi tiếp tục theo dõi năng suất thực thu, hiệu chỉnh các số liệu để hoàn thiện báo cáo các khảo nghiệm vụ Đông Xuân 2014 – 2015, triển khai thực hiện khảo nghiệm cơ bản đối với các giống lúa đã nêu ở trên trong vụ Hè Thu 2015 và rà soát khả năng cung ứng các loại giống TBR117, ML48, RG3.3 để kịp thời phục vụ cho việc khảo nghiệm sản xuất trên địa bàn tỉnh.

5. Phòng Trồng trọt chăn nuôi thường xuyên theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất các giống lúa trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho Sở khuyến cáo mở rộng sản xuất đối với các giống đã có kết quả tốt về năng suất, chất lượng.

6. Phòng Kế hoạch tài chính cân đối nguồn kinh phí bố trí cho Trung tâm Khuyến nông lâm ngư để triển khai kịp thời khảo nghiệm sản xuất các giống lúa đã kết luận nói trên trong vụ Hè Thu 2015.

Theo SNN&PTNN Thừa Thiên Huế

Admin