Lịch sử phát triển

Tiền thân của Công Ty Giống Cây Trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên- Huế là Công Ty Giống Cây Trồng Bình Trị Thiên. Tháng 07 năm 1989 sau khi tách tỉnh Bình Trị Thiên ra thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quãng Trị, Thừa Thiên- Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có Quyết định số 71/ QĐ – UB ngày 22/ 7/ 1989 về việc thành lập Công ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế  trong đó có Trại giống lúa Nam Vinh ở Hương Điền.

Đến năm 1993 do chuyển đổi cơ chế, các doanh nghiệp nhà nước được thành lập lại theo NĐ 388- HĐBT ngày 20/11/ 1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Công Ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế được thành lập lại theo Quyết định số 125 QĐ/ UBND ngày 29/11/ 1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Tháng 5/ 1997 sáp nhập Công Ty Giống và Thức Ăn Chăn Nuôi Thừa Thiên- Huế vào Công Ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế theo Quyết định số 826 QĐ/ UBND ngày 12/5/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc sáp nhập Doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 3 năm 1999 UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có Quyết định số 448/1988 QĐ- UBND ngày 17 tháng 3 năm 1998 của UBND Tỉnh chuyển Công Ty Giống cây trồng sang lĩnh vực Doanh nghiệp  Nhà nước hoạt động công ích.

Từ năm 1997 Công ty có thêm nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Công ty đã đẩy mạnh lĩnh vực này. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất có lợi ích cho người chăn nuôi và tiêu dùng.

Công Ty Giống Cây TrồngThừa Thiên- Huế  được đổi tên thành Công Ty Giống Cây Trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên- Huế theo quyết định số 979 QĐ/ UB ngày 16/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Quá trình hình thành và phát triển cộng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm địa bàn và đối tác kinh doanh tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Công ty không ngừng phát triển doanh thu, lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách ngày càng có xu hướng tăng cao.

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng nhà máy, các trạm trại sản xuất, không ngừng nâng cao năng lực của CBCNV để có đủ trình độ phục vụ cho nền nông nghiệp tỉnh nhà và một số tỉnh bạn phía Bắc, góp phần công nghiệp hoá,  hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

 

Admin