Chiến lược phát triển

Tập trung đổi mới và phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc tạo ra sản phẩm và quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục theo đuổi chiến lược cạnh tranh hỗn hợp giữa dịch vụ khác biệt và giá cả hợp lý.

Admin